Ανακοίνωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Για το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» η ιδιωτικότητα, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των χρηστών και των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σημαντική. Το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας.


Η παρούσα ανακοίνωση για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης της ιστοσελίδας ιδιοκτησίας του «https://www.ivfgreece.com». Το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της παραπάνω ιστοσελίδας, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δίδοντα από εσάς.


Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («ΓΚΠΔ»), καθώς και με την κείμενη συναφή ελληνική νομοθεσία.


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.


Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.


Στην περίπτωση που ο χρήστης / επισκέπτης δεν συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά αυτό τον τρόπο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας του «Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας»


Πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων


Το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν στη φόρμα επικοινωνίας ή με την αποστολή e-mail στο info@ivfgreece.com, με σκοπό την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει καταγράψει στη φόρμα επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στ) του ΓΚΠΔ. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.


Ο χρήστης/επισκέπτης εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί Το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στη φόρμα επικοινωνίας ή εκδήλωσης ή μέσω e-mail ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/επισκέπτη.


Στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου.


Η φόρμα βρίσκεται στο σύνδεσμο https://www.ivfgreece.com/el/contact-us


Σε αυτά ο χρήστης/επισκέπτης δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.


Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ιστοσελίδα είναι τα ακόλουθα:

 • Τίτλος Προσφώνησης και Ονοματεπώνυμο
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τηλέφωνο
 • Πόλη & Χώρα
 • Tα δεδομένα που παρέχονται στη φόρμα επικοινωνίας ή στο email
 • Επιθυμητή γλώσσα επικοινωνίας


Το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα μας, ούτε είναι σχεδιασμένη σκοπίμως, ούτε απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 15 ετών.

Τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε τα εξής δικαιώματα, εφόσον υφίστανται οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις: 

 • δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να πληροφορηθείτε κατόπιν αιτήσεως και ατελώς, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για το άτομό σας
 • δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης
 • δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα από εμάς, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, εκτός εάν η διατήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της ενημέρωσης, την τήρηση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για τη θεμελίωση αξιώσεων ή την άμυνα έναντι αυτών ή για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 ΓΚΠΔ,
 • δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: έχετε δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ, να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς, το οποίο θα αποστέλλεται σε εσάς ή σε τρίτο σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σε περίπτωση που ζητάτε την άμεση αποστολή των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αυτό θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον είναι τεχνικά εφικτό
 • δικαίωμα εναντίωσης: σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του «Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας», προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει αντίγραφό του ή τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του ή τον περιορισμό της επεξεργασίας ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του (Ζυμβρακάκηδων24 & Μπότσαρη, Χανιά, ΤΚ 73136 ,Κρήτη, τηλ. +30 28210 90955, fax: +30 28210 90355, e-mail: dpo@ivfgreece.com ).


Στο βαθμό που θα χρησιμοποιούμε δεδομένα για έναν σκοπό, ο οποίος, σύμφωνα με το νόμο απαιτεί τη συγκατάθεσή του χρήση, πάντα θα ζητάμε τη ρητή συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση που χορηγείται μία φορά μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον. Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής ή της διατύπωσης αντίρρησης, ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του «Μεσογειακού Κέντρου Γονιμότητας» όπως παραπάνω.


Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210-6475600), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@ivfgreece.com .


Διάρκεια αποθήκευσης και συνήθης διαγραφή των προσωπικών δεδομένων


Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο αποθηκεύονται ή για όσο χρονικό διάστημα υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με υφιστάμενη νομική ή συμβατική υποχρέωση. Από τη στιγμή που ο σκοπός παύει να υπάρχει ή εκπληρώνεται, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγράφονται ή θα περιορίζονται, όπως προβλέπει ο ΓΚΠΔ και η συναφής εθνική νομοθεσία.


Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους


το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη//χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Συλλογή δεδομένων και πληροφοριών γενικού χαρακτήρα (αρχεία καταγραφής)


Tο «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).


H διεύθυνση IP (IP address - Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας.


Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων φορέων


Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα


Tο «Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.


Στοιχεία επικοινωνίας του Yπεύθυνου Eπεξεργασίας και του Yπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων


Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ είναι η ατομική επιχείρηση:
«Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας»
Ζυμβρακάκηδων24 & Μπότσαρη, Χανιά, ΤΚ 73136, Κρήτη
τηλ. +30 28210 90955, fax: +30 28210 90355,
e-mail: info@ivfgreece.com

Yπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων είναι ο:
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Tel: +30 28210 90955
E-mail: dpo@ivfgreece.com

Έκδοση: Μάϊος 2018

Επισκεφθείτε μας

Ζυμβρακάκηδων 24

Χανιά 73136, Κρήτη, Ελλάδα

Δείτε τον χάρτη

Επικοινωνία

Τηλ : +30 2821090955

Κιν :  +30 6974020702

Φαξ : +30 2081090355
με email: info@ivfgreece.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

logo footer
Ακολουθήστε μας